BPK Doradztwo i Konsulting

Biuro Projektów Kapitałowych oferuje doradztwo w zakresie identyfikacji dostępnych funduszy strukturalnych oraz profesjonalnego przygotowania wniosków o dotacje wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 

Jednym z niezbędnych dokumentów przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu w ramach Funduszy Europejskich jest Studium Wykonalności. Dokument ten jest szczegółową, całościową analizą Projektu.
Biuro Projektów Kapitałowych oferuje profesjonalne opracowanie Studium Wykonalności projektów infrastrukturalnych przez konsultantów ds. funduszy strukturalnych, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w opracowaniu ww. dokumentacji. Należy zauważyć, iż rzetelnie opracowane Studium Wykonalności pozwoli wyeliminować błędne założenia zawarte w Projekcie jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji i jednocześnie uniknąć kłopotów na etapie realizacji.

Biuro Projektów Kapitałowych posiada w swoim dorobku szereg zrealizowanych projektów w ramach funduszy strukturalnych. Czas realizacji typowego studium to około 3-4 tygodnie od podpisania umowy.

Koszt wykonania poszczególnych usług jest każdorazowo negocjowany i zależy w duże mierze od:

 • stopnia skomplikowania projektu
 • materiałów źródłowych, które mogą zostać wykorzystane dla potrzeb przygotowywanego opracowania (np. dokumentacja techniczna lub szkic rozwiązań technicznych wraz z kosztorysem inwestycyjnym, strategia rozwoju danej jednostki samorządowej, posiadane uzgodnienia w kontekście realizowanego zadania inwestycyjnego itd.)
 • realizując kolejne studium wykonalności dla danego podmiotu istnieje możliwość obniżenia ceny opracowania, z uwagi na znajomość specyfiki jego działania (co redukuje nasze koszty).

 

Zakres usług obejmuje:

 • projektowanie sieci oraz przyłączy wodociągowych, 
 • projektowanie sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych, 
 • projektowanie kanalizacji deszczowej, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych, 
 • projektowanie sieci i przyłączy gazowych, 
 • projektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, 
 • projektowanie, modernizacja i adaptacja instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji), 
 • opracowanie kosztorysów budowlanych (dla zakresu wyszczególnionego powyżej),
 • opracowywanie koncepcji w zakresie modernizacji, budowy i rozbudowy systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków, 
 • audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, handlowo-usługowych, przemysłowych i użyteczności publicznej, 
 • programy funkcjonalno-użytkowych w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, a także termomodernizacji budynków,

Zakres usług obejmuje opracowania następującej dokumentacji:

 • Strategie Zrównoważonego Rozwoju
 • Plany Rozwoju Lokalnego
 • Programy Ochrony Środowiska i Plany Gospodarki Odpadami
 • Lokalne Programy Rewitalizacji Obszarów Miejskich
 • Lokalne Programy Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych i Powojskowych
 • Wieloletnie Plany Inwestycyjne,

Prawo energetyczne nakłada na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) obowiązek opracowania, do 11 marca 2012 roku, projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Podczas realizacji Projektu założeń analizujemy metody racjonalizacji wykorzystania energii i paliw oraz przykładamy szczególną uwagę do rozwiązań najefektywniej sprawdzających się w warunkach analizowanej Gminy. Proponujemy inwestycje wykorzystujące zarówno odnawialne źródła energii jak i wskazujemy możliwości usprawnień istniejących źródeł energii.

Dzięki naszym propozycjom, opartym na naszym doświadczeniu, gminy są w stanie wypracować znaczące oszczędności szczególnie związane z ogrzewaniem budynków użyteczności publicznej, a przeprowadzone przez nas analizy wskazują budynki wymagające w pierwszej kolejności inwestycji termomodernizacyjnych. W opracowaniu podajemy ponadto parametry, będące wskaźnikiem dla możliwości racjonalnej ekonomicznie eksploatacji ewentualnie proponowanej budowy sieci ciepłowniczej.

Nasza firma prowadzi kompleksową obsługę w zakresie realizowanej usług tj. przygotowuje wszystkie niezbędne pisma, dokumenty i uzgodnienia do operatorów sieci energetycznych i gazowniczych. Nasi eksperci techniczni zdiagnozują potrzeby Gminy oraz po przeprowadzeniu kompleksowej analizy, przedstawią rozwiązania korzystne dla dalszego rozwoju Gminy.

Dodatkowo nasza firma uczestniczyć będzie w procesie opiniowania dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim, wystawienia Projektu założeń do wglądu publicznego i przyjęcia go uchwałą Rady Gminy.

 

Zakres usług obejmuje opracowania następującej dokumentacji:

 • operaty wodno-prawne,
 • raporty oddziaływania na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • koncepcje gospodarki wodno-ściekowej.