BPK Doradztwo i Konsulting

Biuro Projektów Kapitałowych oferuje doradztwo w zakresie identyfikacji dostępnych funduszy strukturalnych oraz profesjonalnego przygotowania wniosków o dotacje wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Nasza oferta obejmuje sporządzanie:

 • Formularza wniosku wraz z załącznikami.
 • Opracowanie biznes planu inwestycji

Ponadto wykonujemy wszelkiego rodzaju, wymagane opracowania, doradzamy przy wyborze kredytu inwestycyjnego, sporządzamy studia wykonalności inwestycji.

 

Naszym klientom proponujemy specjalistyczną pomoc w zakresie poprawnego rozliczenia projektu oraz wsparcie w zakresie realizacji projektu (zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie) w tym:

 • Bieżące konsultacje i doradztwo podczas realizacji projektu.
 • Pomoc w zrozumieniu zagrożeń oraz w rozwiązywaniu pojawiających się problemów w granicach dozwolonych wytycznymi oraz prawem rozwiązań.
 • Dostarczanie wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji projektu.
 • Dostarczenie listy dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosku o płatność oraz innych dokumentów.
 • Kontrola opisów dokonanych przez księgowość beneficjenta.
 • Opisywanie dokumentów księgowych zgodnie w wytycznymi agencji/urzędu.
 • Monitoring dokumentacji projektowej z punktu widzenia zgodności z założeniami projektu i umową o dofinansowanie, dokumentacją konkursową i wytycznymi agencji/urzędu.
 • Sporządzanie wniosków o płatność i wniosków sprawozdawczych do odpowiedniej agencji/urzędu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
 • Uzupełnienia do wyżej wymienionych wniosków w terminie wskazanym w piśmie z agencji/urzędu.
 • Sporządzanie wniosków o wprowadzenie zmian w umowie o dofinansowanie poprzez zawarcie aneksu.
 • Okazjonalne wizytacje w miejscu realizacji projektu w celu weryfikacji dokumentacji projektowej.
 • Audyt projektu mający na celu ocenę poprawności i kompletności udokumentowania projektu, z uwzględnieniem realizacji podstawowych założeń wpisanych do wniosku o dofinansowanie, zgodnych z umową o dofinansowanie i wytycznymi programowymi oraz wykazaniem osiągnięcia założeń wyrażonych we wskaźnikach skwantyfikowanych, produktu oraz rezultatu projektu.
 • Wizytacja podczas kontroli projektu dokonywanej przez agencję/urząd.

 

Zakres usług obejmuje:

 • projektowanie sieci oraz przyłączy wodociągowych, 
 • projektowanie sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych, 
 • projektowanie kanalizacji deszczowej, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych, 
 • projektowanie sieci i przyłączy gazowych, 
 • projektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, 
 • projektowanie, modernizacja i adaptacja instalacji sanitarnych wewnętrznych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji), 
 • opracowanie kosztorysów budowlanych (dla zakresu wyszczególnionego powyżej),
 • opracowywanie koncepcji w zakresie modernizacji, budowy i rozbudowy systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków, 
 • audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, handlowo-usługowych, przemysłowych i użyteczności publicznej, 
 • programy funkcjonalno-użytkowe w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, a także termomodernizacji budynków,

 

Opracowania z dziedziny ochrony środowiska

Zakres usług obejmuje opracowania następującej dokumentacji:

 • operaty wodno-prawne,
 • raporty oddziaływania na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia.

 

Specjalizujemy się we wsparciu przedsiębiorstw w procesie planowania oraz organizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Doradzamy Klientom w doborze takich koncepcji i rozwiązań, które ograniczają ryzyka biznesowe Klienta oraz zwiększają rentowności planowanych inwestycji. Dzięki doświadczeniu oraz sprawdzonym rozwiązaniom wspieramy naszych Klientów w opracowaniu najbardziej optymalnej struktury finansowania realizowanych projektów. Niezależnie od występujących warunków rynkowych opracowujemy dla Klientów kompletne studia wykonalności oraz biznesplany

Jako doradca inwestycyjny cenimy sobie wzajemne zaufanie oraz przejrzyste warunki współpracy, dlatego też naszym celem jest bycie długofalowym partnerem biznesowym naszych Klientów.

Oferowany zakres usług:

 • Analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, 
 • Przygotowanie studiów wykonalności oraz biznesplanów dla projektów inwestycyjnych,
 • Sporządzanie modeli finansowych i prognoz dla projektów inwestycyjnych

 

Zmiany prawne, technologiczne oraz działania konkurencji sprawiają, że firmy pragnące zachować lub zdobyć silną pozycję na rynku muszą stale wprowadzać nowe rozwiązania, technologie, produkty. O sukcesie tych projektów w dużej mierze decyduje odpowiednie zarządzanie ich realizacją. W przypadku gdy projekt polega na dostarczaniu produktów lub usług przez firmę zewnętrzną, Zamawiający często pozostawia zarządzanie projektem dostawcy. Tymczasem powodzenie przedsięwzięcia bardzo mocno zależy od jakości zarządzania projektem po stronie Zamawiającego.

Oferowana usługa polega na pełnieniu w imieniu Klienta roli kierownika projektu po stronie Zamawiającego. Naszym zadaniem, jako kierownika projektu, jest uzgodnienie i wymuszenie na dostawcy stosowania sprawdzonych standardów w zakresie zarządzania projektem, w tym: zarządzania przedmiotami dostaw, harmonogramem, jakością dostaw, dokumentacją, komunikacją, ryzykiem itp. Uzgodnienia sposobu zarządzania projektem dokonujemy w formie odpowiednich procedur zarządczych uzupełnionych o wzorce dokumentów.

 

Plan rozwoju eksportu jest specjalistycznym dokumentem strategicznym, niezbędnym przy ubieganiu się o dotację w ramach działania 6.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Paszport do eksportu. W ramach tego działania mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 200 tysięcy dofinansowania na realizację strategii promocji na rynkach zagranicznych.