BPK Doradztwo i Konsulting

Biuro Projektów Kapitałowych (BPK) jest podmiotem działającym na rynku doradztwa gospodarczego już od 2003 r. Firma powstała na bazie doświadczenia zawodowego zdobytego przez właściciela, pracowników i osoby współpracujące z Biurem Projektów Kapitałowych m.in. poprzez pracę w charakterze konsultantów, trenerów, koordynatorów projektów, pracowników administracji publicznej i księgowości.

Biuro Projektów Kapitałowych posiada w swoim dorobku szereg projektów zrealizowanych w ramach ZPORR, PHARE oraz Mechanizmów Finansowych EOG, Regionalnych Programów Operacyjnych, PO KL, PO IG. W ciągu 10 lat naszej działalności zrealizowaliśmy usługi dla ponad 150 klientów (jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, firm) z terenu całego kraju. Potwierdzeniem naszej skuteczności są wysokie oceny projektów realizowanych przez naszą firmę. Według posiadanej przez naszą firmę wiedzy dofinansowanie otrzymało ponad 100 projektów aplikowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego o łącznej ich wartości wynoszącej ponad 600 mln zł.

Firma świadczy szeroką gamę usług doradczych skierowanych do jednostek samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, firm. W ramach wspomnianych usług wchodzi m.in. dobór najlepszego dla klienta funduszu i programu UE a następnie przeprowadzenie całego procesu aplikacyjnego (w tym fachowe i rzetelne opracowywanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków pomocowych, takiej jak m.in. biznes plan, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, projekt budowlany, kosztorys, audyt energetyczny itd.) w celu pozyskania na preferencyjnych warunkach środków finansowych na realizację inwestycji/projektu. Podmiotom które otrzymały dofinansowanie ze środków UE oferujemy również rozliczanie projektów.

Ponadto w swojej ofercie firma wykonuje opracowania planistyczne i rozwojowe na potrzeby podmiotów gospodarczych (analizy rynkowe, analizy konkurencyjności, biznes plany), jednostek samorządu terytorialnego (strategia rozwoju mieszkalnictwa, strategia rozwoju jednostki samorządowej, plany rozwoju lokalnego, programy rewitalizacji, projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe) i wybranych obszarów rozwoju ekonomicznego (strategie funkcjonowania parków przemysłowych i technologicznych, oceny oddziaływania na środowisko, strategie doboru inwestorów do danego obszaru aktywizacji zawodowej, analiza konkurencji, analizy marketingowe efektywności proponowanej oferty inwestycyjnej itp.).